Privacystatement No Spits Today

Privacystatement No Spits Today

No Spits Today is een project van Goedopweg (samenwerking tussen de Provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de werkgevers in de regio), om de filedruk rond de economische kerngebieden Utrecht Centrum, Utrecht Science Park / Rijnsweerd en Amersfoort-Noord te verminderen. Het project start op 9 januari 2017 en duurt naar verwachting (inclusief nameting) tot 30 juni 2018. Deelname aan het project is geheel vrijwillig.

In het kader van No Spits Today worden persoonsgegevens verzameld, beheerd en anderszins verwerkt voor het werven van deelnemers en het meten en analyseren van hun mobiliteitsgedrag. Deze persoonsgegevens worden verkregen door camera’s op en rondom de hierboven genoemde kerngebieden (kenteken), door automobilisten die zich aanmelden voor het project (NAW-gegevens) en tijdens de looptijd van het project ook door het gebruik van de App TimesUpp (Android en iOS) i.c.m. de GPS-functie op de smartphone (GPS-ritregistraties). De verwerking van deze gegevens verloopt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). No Spits Today is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Provincie Utrecht en Innovactory zijn gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het project No Spits Today.

  1. Wilt u niet meer worden benaderd?

Hebt u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen, maar wilt u niet meer worden benaderd voor het project No Spits Today? Dan kunt u dit aangeven op de speciale website www.registreer-me-niet.nl. Uw registratie op deze website vindt plaats op basis van uw kenteken. Deze beveiligde database is in beheer bij Stichting Consumenten en Controle. Deze persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wbp afdoende beschermd. Uw gegevens, die worden verzameld in het kader van de website www.registreer-me-niet.nl zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

  1. Waarvoor worden de camera’s voor het project No Spits Todayin de gebieden Utrecht-Centrum, Utrecht Science Park / Rijnsweerd en Amersfoort-Noord gebruikt?

Om de regio bereikbaar te houden is het nodig het aantal auto’s in de spits te verminderen. Dit doet Goedopweg onder andere door het gericht aanbieden van alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals No Spits Today, aan automobilisten die frequent worden waargenomen in de spits.

Vanaf begin januari 2017 vinden daartoe verkeersmetingen plaats in de gebieden Utrecht-Centrum, Utrecht Science Park / Rijnsweerd en Amersfoort-Noord. Deze kentekenregistraties zijn op woensdag 17 december 2016 aangekondigd in een advertentie door Provincie Utrecht.

Tijdens het project No Spits Today worden dezelfde camera’s gebruikt voor de juiste bepaling van het reisgedrag van de deelnemers tijdens de avondspits.

  1. Wat registreren de camera’s?

Het verkeersonderzoek bestaat uit de analyse van verkeersstromen, die in kaart worden gebracht o.a. met behulp van de registratie van kentekens met camera’s. De camera’s worden daarbij uitsluitend gebruikt om het kenteken, het passagetijdstip en de locatie te registreren van autoverkeer. Hieruit kunnen dan reistijden en ritfrequentie van het verkeer worden afgeleid. Voertuigkenmerken zijn op vordering van politie en justitie herleidbaar. De camera’s worden ook gebruikt voor het vastleggen van het reisgedrag van deelnemers No Spits Today.

  1. Hoe komt u aan mijn persoonsgegevens?

Om frequent waargenomen automobilisten in de gebieden Utrecht-Centrum, Utrecht Science Park / Rijnsweerd en Amersfoort-Noord te kunnen benaderen voor No Spits Today wordt bij RDW aan de hand van de geregistreerde voertuigkentekens het bijbehorende adres opgevraagd. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wbp.

Wegbeheerders kunnen op grond van artikel 42, lid 4c van de Wegenverkeerswet adressen opvragen in het kentekenregister als dit voor hun publieke taak noodzakelijk is. Provincie Utrecht heeft als wegbeheerder de publieke taak te zorgen voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming. Op grond van deze taak zijn de adressen voor No Spits Today opgevraagd bij de RDW.

Wanneer u deelneemt aan het project No Spits Today zullen de volgende gegevens van u worden verwerkt:

– kenteken(s), locatie en datum/tijd van herkenning d.m.v. camera-detectie;  – naam, adres en woonplaats zijn verkregen bij de RDW;  – gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en werkadres worden door de deelnemer zelf opgegeven bij aanmelding voor het project;  – GPS-ritregistraties via de mobiele telefoon of tablet d.m.v. de App TimesUpp, nadat Deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven.  Voor bewaartermijnen van gegevens van niet-deelnemers wordt verwezen naar paragraaf 8. De melding van de verwerking van persoonsgegevens is, in overeenstemming met hetgeen de Wbp voorschrijft, gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De melding voldoet aan de bepalingen van de Wbp.
Indien u vragen hebt over het verstrekken van persoonsgegevens door de RDW, dan verwijzen wij u naar de folder Hoe beschermt de RDW mijn privacy?. Deze folder is te downloaden op de website van de RDW (www.rdw.nl): https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Hoe-beschermt-de-RDW-mijn-privacy.aspx

  1. Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens (naam, adres, kenteken) worden binnen het uitvoerende consortium verstrekt voor het verzenden van uitnodigingen tot deelname en indien van toepassing een herinnering. Met de partijen die deel uitmaken van het consortium zijn afspraken gemaakt om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Uw gegevens worden direct na verzending van een uitnodiging en een eventuele herinnering verwijderd van de systemen van de partijen van het consortium.

Voor controle op eerdere deelname aan spitsmijdenprojecten in de regio heeft de Provincie Utrecht mede toegang tot uw gegevens (naam, adres, email-adres), met inachtneming van de Wbp.

Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden dan hierboven genoemd verstrekt, tenzij u daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

  1. Beveiliging van uw gegevens

De database met uw persoonsgegevens en de website www.nospitstoday.nl hebben beveiligingsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of zonder toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De database en de website worden in overeenstemming met de Wbp afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

  1. Inzage in uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn, opvragen via:

Innovactory B.V.

Bolderweg 2

1332 AT Almere

T: 036 5254 176

Gebruik hierbij als onderwerp ‘Gegevens No Spits Today’ en stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee. Op de kopie dient u de pasfoto en het BSN af te schermen.

De Servicedesk deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of uw betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

U kunt, in overeenstemming met artikel 35 van het Wbp de Servicedesk verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doeleinde of de doeleinden van uw deelname onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Uw verzoek hiertoe kunt u richten aan:

Innovactory B.V.

Bolderweg 2

1332 AT Almere

T: 036 5254 176

Gebruik hierbij als onderwerp: Gegevens No Spits Today. Stuur een kopie van uw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee en vermeld de aan te brengen wijzigingen. Op de kopie dient u de pasfoto en het BSN af te schermen.

  1. Bewaren van uw persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens van automobilisten die regelmatig in de gebieden Utrecht-Centrum, Utrecht Science Park / Rijnsweerd en Amersfoort-Noord reizen, maar niet ingaan op de uitnodiging of eenmalige herinnering om deel te nemen aan ‘No Spits Today’, worden binnen tien werkweken na registratie verwijderd uit de database van No Spits Today.  Persoonsgegevens van Deelnemers worden tot maximaal twee jaar na einde Nameting bewaard, behoudens uw expliciete toestemming om de gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevens, die worden gebruikt voor verkeersonderzoek door Provincie Utrecht (bijvoorbeeld voor maatregelen om de files te verminderen) worden mogelijk langer bewaard voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar een persoon.

  1. Vragen en meer informatie

Vragen over No Spits Today die gerelateerd zijn aan de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u stellen aan Goedopweg via info@goedopweg.nl of bij het Klanten Contact Centrum van No Spits Today via utrecht@nospitstoday.nl.

Een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op www.nospitstoday.nl. Meer informatie over verkeersonderzoeken en kentekenregistraties kunt u vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/verkeersonderzoek
No Spits Today, 16 maart 2018